Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lumpishness /'lʌmpiʃnis/  

  • Tính từ
    tính ù ì ục ịch; dáng bị thịt
    tính trì độn, tính đần độn
    tính lờ phờ