Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dày đặc, chặt
  dense fog
  sương mù dày đặc
  đông đúc; rậm rạp
  dense crowd
  đám người đông đúc
  dense forest
  rừng rậm
  (khẩu ngữ) đần độn, ngu đần

  * Các từ tương tự:
  densely, denseness