Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impenetrable /im'penitrəbl/  

 • Tính từ
  không thể vào được, không thể xuyên qua được
  an impenetrable jungle
  rừng rậm không thể vào được
  không thể hiểu thấu, không thể giải quyết
  an impenetrable difficulty
  một khó khăn không thể giải quyết

  * Các từ tương tự:
  impenetrableness