Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impassable /im'pɑ:səbl/  /im'pæ:səbl/

 • Tính từ
  không thể đi qua được
  country lanes that are often impassable in winter
  những con đường làng thường không qua được về mùa đông
  roads made impassable by fallen trees
  đường không đi qua được vì có cây đổ

  * Các từ tương tự:
  impassableness