Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bị ép, bị nén

    * Các từ tương tự:
    compressed character, compressed pulse