Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condensed /kən'denst/  

 • Tính từ
  cô đặc
  condensed milk
  sữa đặc
  súc tích
  a condensed account
  bài tường thuật súc tích
  (Kỹ thuật) đậm đặc, cô lại, nén lại

  * Các từ tương tự:
  condensed milk, condensedness