Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhồi nhét
    an action packed story
    một câu chuyện nhồi nhét hành động
    đầu tràn