Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu)
  lạnh lùng; phớt lạnh
  anh ta giấu tình cảm của mình sau một thái độ khá lạnh lùng

  * Các từ tương tự:
  stolidity, stolidly, stolidness