Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thản nhiên, tính phớt lạnh
    tính lì xì