Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stolidity /stɔ'liditi/  

  • Danh từ
    tính thản nhiên, tính phớt lạnh
    tính lì xì