Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bằng gỗ
  wooden furniture
  đồ đạc bằng gỗ
  gượng gạo; cứng đờ
  a wooden smile
  nụ cười gượng gạo

  * Các từ tương tự:
  wooden spoon, wooden-head, woodeness, woodenly, woodenness, woodenware