Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gỗ
  bàn thường làm bằng gỗ
  pine is a soft wood and teak is a hard wood
  gỗ thông là loại gỗ mềm còn gỗ tếch là loại gỗ cứng
  có nhiều loại gỗ mục ở rừng này
  củi
  put some more wood on the fire
  cho thêm ít củi vào lò sưởi đi
  rừng
  a house in the middle of a wood
  một ngôi nhà ở giữa rừng
  bóng gỗ (trong môn chơi bóng gỗ)
  gậy đầu gỗ (chơi gôn)
  dead wood
  xem dead
  from the wood
  lấy từ thùng gỗ (rượu)
  beer from the wood
  bia lấy từ thùng gỗ
  neck of the woods
  xem neck
  not see the wood for the trees
  thấy cây mà chẳng thấy rừng
  out of the wood[s]
  (khẩu ngữ; thường ở dạng phủ định)
  khỏi nguy hiểm, thoát nạn
  cô ta đã tỉnh lại nhưng cũng chưa phải đã khỏi nguy hiểm
  touch wood!
  xem touch

  * Các từ tương tự:
  wood alcohol, wood lot, wood paper, wood spirit, wood-block, wood-borer, wood-burner, wood-engraver, wood-fibre