Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood-block /'wʊdblɒk/  

  • Danh từ
    phiến gỗ làm mộc bản
    ván lát sàn
    a wood-block floor
    sàn lát ván