Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood-fibre /'wud,faibə/  

  • Danh từ
    sợi gỗ (để làm giấy)