Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    khu vườn cây (trong một trang trại…)