Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood spirit /'wʊdspirit/  

  • như methyl alcohol