Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood-engraver /'wudingreivə/  

  • Danh từ
    thợ khắc gỗ
    (động vật học) mọt gỗ