Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood alcohol /'wud'ælkəhɔt/  

  • Danh từ
    (hoá học) rượu metanola