Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood paper /'wud,peipə/  

  • Danh từ
    giấy làm bằng bột gỗ