Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wood-borer /'wud,bɔ:rə/  

  • Danh từ
    mọt bore