Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wooden spoon /wʊdn'spu:n/  

  • thìa gỗ (dùng làm phần thưởng tượng trưng với ý đùa bỡn cho người về chót trong một cuộc đua)