Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unintelligent /'ʌnin'telidʤənt/  

  • Tính từ
    không thông minh, tối dạ

    * Các từ tương tự:
    unintelligently