Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deadpan /'dedpæn/  

  • Tính từ, Phó từ
    tỉnh bơ
    a deadpan humour
    lối hài hước với vẻ tỉnh bơ