Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nhiều cây
  a woody hillside
  sườn đồi có nhiều cây
  [thuộc] gỗ
  a woody smell
  mùi gỗ
  plants with woody stems
  cây thân gỗ

  * Các từ tương tự:
  woody spoon