Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trống, bỏ không
  a vacant post
  một chức vị còn trống
  trống rỗng; lơ đãng
  a vacant look
  cái nhìn lơ đãng
  rỗng tuếch
  a vacant mind
  đầu óc rỗng tuếch

  * Các từ tương tự:
  vacant possession, vacantly, vacantness