Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woodeness /'wʊdinis/  

  • Danh từ
    tình trạng cứng và vụng