Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiritless /'spiritlis/  

  • Tính từ
    thiếu hăng hái; kém hào hùng; yếu đuối
    ủ rũ
    the old man seemed dejected and spiritless
    ông lão có vẻ buồn nản ủ rũ