Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

woodenness /'wʊdinis/  

  • Danh từ
    sự gượng gạo, sự cứng đờ