Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  không tự nhiên
  a stilted conversation
  cuộc nói chuyện không tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  stiltedly, stiltedness