Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stiltedness /'stiltidnis/  

  • Danh từ
    tính khoa trương (văn)