Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khoa trương (văn, người)

    * Các từ tương tự:
    bombastically