Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magniloquent /mæg'niləkwənt/  

  • Tính từ
    hay khoe khoang, hay khoác lác