Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-flown /hai'fləʊn/  

  • Tính từ
    bay bổng (văn chương)