Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  vênh vang
  a pompous official
  một quan chức vênh vang
  khoa trương (lời văn)

  * Các từ tương tự:
  pompously, pompousness