Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay khoác lác (người)
    quá tự đề cao (lời nói)

    * Các từ tương tự:
    boastfully, boastfulness