Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ostentatious /,ɒsten'tei∫əs/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  phô trương
  dress in a very ostentatious manner
  ăn mặc theo một cách rất phô trương

  * Các từ tương tự:
  ostentatiously