Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flamboyant /flæm'bɔiənt/  

 • Tính từ
  khoa trương
  flamboyant gestures
  cử chỉ khoa trương
  lòe loẹt
  flamboyant clothes
  quần áo lòe loẹt

  * Các từ tương tự:
  flamboyantly