Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  tự phụ, tự đắc
  hão, hão huyền
  vain promises
  những lời hứa hão
  vô ích; không có kết quả
  a vain attempt
  một cố gắng vô ích
  in the vain hope of persuading him
  với hy vọng hão huyền thuyết phục được anh ta
  in vain
  vô hiệu; vô ích
  try in vain to sleep
  cố gắng ngủ mà không được
  xem name

  * Các từ tương tự:
  vainglorious, vaingloriously, vaingloriousness, vainglory, vainly, vainness