Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vainglorious /,vein'glɔ:riəs/  

  • Tính từ
    vênh váo

    * Các từ tương tự:
    vaingloriously, vaingloriousness