Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (thường nghĩa xấu)
  lòe loẹt, màu mè
  a showy dress
  chiếc váy lòe loẹt
  a showy manner
  kiểu cách màu mè