Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] sân khấu
    (thường xấu) như đóng kịch

    * Các từ tương tự:
    theatricalism, theatricality, theatrically, theatricalness, theatricals