Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] kịch, như kịch
  gây xúc động, gây ấn tượng mạnh mẽ
  his opening words were dramatic
  những lời mở đầu của anh ta gây ấn tượng mạnh mẽ

  * Các từ tương tự:
  dramatic irony, dramatically, dramatics