Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thông tục) không có kinh nghiệm (diễn viên)