Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác phony) (-ier; -iest) (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  giả; giả hiệu
  a phoney doctor
  bác sĩ giả hiệu, lang băm
  phoney jewels
  đồ nữ trang giả
  Danh từ
  (cách viết khác phony)
  vật giả; người giả hiệu
  this diamond is a phoney
  kim cương này là kim cương giả