Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraudulent /'frɔ:djʊlənt/ /'frɔ:dʒʊlənt/  

 • Tính từ
  dối trá
  a fraudulent display of sympathy
  một sự thông cảm dối trá
  lừa đảo

  * Các từ tương tự:
  fraudulently