Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật bắt chước, vật mô phỏng; phiên bản
  that's not an original Rembrandtit's an imitation
  đó không phải là một nguyên bản của Rembrandt mà là một phiên bản
  sự bắt chước
  the house was built in imitation of a Roman villa
  ngôi nhà được xây dựng [bắt chước] theo kiểu một biệt thự La Mã
  đồ giả
  imitation leather
  da giả
  sự nhại (giọng, cử chỉ của ai)

  * Các từ tương tự:
  imitational