Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraudulently /'frɔ:djʊləntli/  /'frɔ:-fʒʊləntli/

  • Phó từ
    [một cách] dối trá
    [một cách] lừa đảo