Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giả; giả mạo
  spurious coins
  đồng tiền giả
  spurious evidence
  bằng chứng giả

  * Các từ tương tự:
  Spurious regression problem, spuriously, spuriousness