Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được rèn luyện được, được tôi luyện
    giả mạo (chữ ký...)