Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt chước
  James có thể bắt chước rất giống cách nói của bố nó
  giống với, trông giống với
  the stage was designed to imitate a prison cell
  sân khấu được bố trí giống như một phòng nhà tù